Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Śremie
previous arrow
next arrow
Slider

Dodano: 30 marca, 2020


Dla klienta

W związku z utrzymującym się w Polsce stanem epidemii, Inwestorzy chcący zawiadomić Państwową Inspekcję Sanitarną w Śremie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektów budowlanych w trybie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) mają taką możliwość poprzez wysłanie wniosku wraz z niezbędną dokumentacją w sposób elektroniczny na adres e-mail: psse.srem@pis.gov.pl lub też osobiście w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Śremie przy ul. Wiejskiej 2, 63-100 Śrem.

W celu usprawnienia postępowania prosi się Inwestorów o przedstawienie informacji wskazującej na ważny lub pilny charakter sprawy (wraz ze stosownym wyjaśnieniem takiego stanu rzeczy – np. grożąca niepowetowana strata materialna lub inny ważny interes inwestora, bądź jego kontrahentów, wskazaniem kluczowych terminów wiążących te podmioty itp.). Przedstawienie powyższej informacji byłoby pomocne w ustaleniu przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej kolejności (priorytetów) rozpatrywanych spraw – także w sytuacji, gdy organ będzie w stosunku do danego obiektu budowlanego planował podjęcie czynności kontrolnych zmierzających do zajęcia stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu
z projektem budowlanym.

Dokumentami niezbędnymi do podjęcia czynności zajęcia stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym jest:

– dokumentacja projektowa (projekt budowlany)

– pozwolenie na budowę

– oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych

– opinia / protokół z badania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji – sprowadzanie z badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.


NOWY ZAKŁAD FRYZJERSKI, KOSMETYCZNY, TATUAŻU, ODNOWY BIOLOGICZNEJ

Wymagania sanitarno-higieniczne jakie powinny być spełnione przy otwieraniu nowego zakładu usługowego (zakład fryzjerski, kosmetyczny, tatuażu i odnowy biologicznej)
Obecnie brak aktu prawnego, który określałby szczegółowe wymogi dla obiektów świadczących usługi z zakresu fryzjerstwa, kosmetyki, tatuażu i odnowy biologicznej. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (Dz. U. 2004 r. Nr 31, poz. 273) straciło swoją moc prawną. Brak jest również informacji o terminie wprowadzenia w życie nowego rozporządzenia. Istnieje natomiast projekt, który można znaleźć na stronach internetowych (np. https://legislacja.rcl.gov.pl).
Rozpoczęcie działalności usługowej w ww. zakresie wiąże się z dostosowaniem lokalu użytkowego do wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422), które określa m.in. wysokość pomieszczeń, oświetlenie, rodzaj wentylacji.
Jeżeli zakład nie będzie zlokalizowany w pomieszczeniach przeznaczonych na działalność usługową, wówczas należy uzyskać zgodę Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na ten cel.
Przed rozpoczęciem działalności opinię sanitarną może wydać właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny na wniosek, zawierający opis świadczonych usług, inwentaryzację pomieszczeń, rysunek techniczny przedmiotowego lokalu i jego dane (powierzchnię, wyposażenie, wysokość, rodzaj wentylacji, oświetlenie, rozwiązania instalacji wodno – kanalizacyjnej, w tym dostęp do wody przeznaczonej do spożycia i jej jakości oraz przewidywaną liczbę pracowników). Rzut i przekrój pomieszczeń powinien być opatrzony legendą oraz nazwą i adresem inwestycji.
Jednak posiadanie opinii sanitarnej nie jest wymogiem prawnym.
Pomieszczenia zakładów, które nie odpowiadają wymogom stawianym w zakresie wysokości pomieszczeń, oświetlenia naturalnego lub są usytuowane w suterenie lub piwnicy, powinny uzyskać akceptację Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (w przypadku braku oświetlenia naturalnego lub obniżenia poziomu podłogi poniżej terenu wymagana jest zgoda Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy).
Narzędzia wielokrotnego użycia wykorzystywane w ww. zakładach powinny być poddawane procesom sterylizacji. Najbardziej skuteczną metodą sterylizacji jest sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu (poprzez autoklawowanie).
Organy kontrolne nie sugerują producentów sterylizatorów. Ich rodzaj oraz wielkość zależy od ilości sterylizowanego sprzętu, dlatego też wybór należy do osoby kupującej i stosującej urządzenie.
Procesy dezynfekcji przeprowadza się środkami biobójczymi zgodnymi z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1926 ze zm.). Na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych znajduje się wykaz produktów biobójczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1866, ze zm.) osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, podlegają obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym, a do takich należą osoby świadczące usługi kosmetyczne i fryzjerskie. Zakres i rodzaj wymaganych badań określa lekarz medycyny pracy.
Wielkopolski Państwowy Inspektor Sanitarny informuje, iż zgodnie z art. 16 ust 1- 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1866, ze zm.) – osoby podejmujące czynności, w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, są obowiązane do wdrożenia i stosowani procedur zapewniających ochroną przed zakażeniami ora chorobami zakaźnymi. Procedury te powinny regulować sposób postępowania przy wykonywaniu czynności, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, zasady stosowania sprzętu poddawanego sterylizacji oraz sposoby przeprowadzenia dezynfekcji skóry i błon śluzowych oraz dekontaminacji pomieszczeń i urządzeń. Na wniosek podmiotu obowiązanego do wdrożenia i stosowania procedur, właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny opiniuje te procedury.
Bezpośredni nadzór nad zakładami świadczącymi usługi fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu oraz odnowy biologicznej sprawuje właściwy terenowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, do którego należy zgłosić fakt rozpoczęcia działalności. Adresy Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa wielkopolskiego znajdują się na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu www.wsse-poznan.pl.

STOISKO ŚWIADCZĄCE USŁUGI KOSMETYCZNE W CENTRACH I GALERIACH HANDLOWYCH

Wymagania sanitarno-higieniczne jakie powinny spełniać osoby świadczące usługi kosmetyczne w centrach i galeriach handlowych.

Prowadzenie stoiska świadczącego usługi kosmetyczne np. z zakresu pielęgnacji dłoni działającego w centrach i galeriach handlowych wiąże się z brakiem możliwości korzystania z bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz niedostatecznego oświetlenia miejsca pracy. Ograniczony dostęp do wody może powodować niedokładne mycie stosowanych narzędzi. Poza wymienionymi czynnikami praca w omawianych warunkach wiąże się ze zwiększonym ruchem powietrza w ciągu komunikacyjnym, co w konsekwencji może powodować występowanie zwiększonej flory bakteryjnej.
Przeprowadzanie zabiegów manicure, w których może dochodzić do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, bez zachowania odpowiedniego reżimu sanitarnego związane jest z ryzykiem przenoszenia zakażeń, w tym wirusowego zapalenia wątroby typu B (wzw B), wirusowego zapalenia wątroby typu C (wzw C) oraz zakażenie wirusem HIV (do przeniesienia infekcji HBV wystarczy tylko 10 -5 ml zakażonej krwi – ilość nie widoczna gołym okiem).
Wirusowe zapalenie wątroby typu C zostało uznane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za jedno z największych światowych zagrożeń epidemiologicznych. Ze względu na wieloletni bezobjawowy przebieg zakażenia HCV, chorobę określono mianem „wirusowej bomby zegarowej”. HCV jest odpowiedzialny za 40% wszystkich przypadków przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby na świecie. Ogółem szacuje się, że na świecie zakażone może być 3% populacji, a w Polsce ponad 700 tysięcy osób.
W przypadku stosowania narzędzi wielokrotnego użycia takich jak cążki, nożyczki, wymagane jest ich przygotowanie do użycia poprzez poddanie ich procesowi sterylizacji w sterylizatorach (autoklawach).
Procesy dezynfekcji przeprowadza się środkami biobójczymi zgodnymi z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1926 ze zm.). Na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych znajduje się wykaz produktów biobójczych dopuszczonych do obrotu. Należy również ściśle stosować się do zasad zawartych w instrukcji producenta preparatu dezynfekcyjnego.
Należy zwrócić szczególną uwagę na mycie powierzchni i sprzętów nie powodujących naruszenie ciągłości tkanek ludzkich np. pędzelki. Po każdym użyciu powinny być dokładnie myte i osuszone. Sposób ich przechowywania powinien zapobiegać ponownemu zanieczyszczeniu lub uszkodzeniu.
Podczas świadczenia usług kosmetycznych należy przestrzegać zasad przedstawionych w art. 16 ust 1- 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1866, ze zm.) który mówi, iż osoby inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych podejmujące czynności, w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, a takie czynności mogą być podejmowane przy świadczeniu usług kosmetycznych, są obowiązane do wdrożenia i stosowania procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi (procedury powinny regulować m.in. sposób postępowania przy wykonywaniu czynności, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, zasady stosowania sprzętu poddawanego sterylizacji). Na wniosek podmiotu obowiązanego do wdrożenia i stosowania procedur, właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny opiniuje te procedury.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 5 ww. ustawy osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, podlegają obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym, a do takich należą osoby świadczące usługi kosmetyczne. Zakres i rodzaj wymaganych badań określa lekarz medycyny pracy.
Jakość wody, która wykorzystywana jest podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych, zwłaszcza jakość mikrobiologiczna powinna odpowiadać analogicznym wymaganiom jak woda przeznaczona do spożycia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989). Woda powinna pochodzić ze sprawdzonych źródeł (wodociąg publiczny) oraz powinna być właściwie przechowywana i zabezpieczona przed wtórnym zanieczyszczeniem. Na jakość wody w zbiorniku wpływ ma m.in. stan higieniczny zbiornika, jego czystość czy występowanie osadów.
Całkowita odpowiedzialność za wykonywane zabiegi oraz ich ewentualne konsekwencje spoczywa na osobie świadczącej usługi.

JAK UZYSKAĆ ODSTĘPSTWO OD WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm./, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa higieny pracy /Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm./ i Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą /Dz. U. z 2012r. poz. 739/ Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny może wydać zgodę na warunki higieniczne i zdrowotne w zakresie:

1. Odstępstwa od zagłębienia
– usytuowanie poziomu podłogi pomieszczenia usługowego i produkcyjnego poniżej poziomu terenu przyległego do budynku określa § 73 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zm./,
– usytuowanie poziomu podłogi pomieszczeń pracy stałej, w garażu, w suterenie, w myśl § 18 ust. 2, lub w piwnicy definiuje § 18 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 ze zm./,
– usytuowanie poniżej terenu urządzonego przy budynku pomieszczeń, o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, magazynowym i o funkcjach pomocniczych, przeznaczonych na pobyt ludzi określa § 14 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą /Dz. U. z 2012r. poz. 739/

2. Odstępstwo od oświetlenia
– oświetlenie wyłącznie światłem elektrycznym pomieszczeń pracy stałej formułuje § 25 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 ze zm./,
– oświetlenie wyłącznie światłem sztucznym w tym elektrycznym pomieszczeń pracy stałej określa § 58 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zm./,

3. Odstępstwa od wysokości
– zaniżoną wysokość pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi wydaje się na podstawie § 72 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zm./,
– zaniżoną wysokość pomieszczenia pracy stałej do nie mniejszej niż 2,50 m definiuje § 20 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 ze zm./.

4. Zmniejszenie odległości usytuowania miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe zgodnie z przepisem § 23 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. wsprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U.z 2002r. Nr 75, poz.690 ze zm./.

5. Uzgodnienia ekspertyzy technicznej dot. spełnienia wymagańzgodnie z przepisem § 2 ust. 2 i 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm./.

JAK ZAPOBIEGAĆ ZAKAŻENIOM PASOŻYTAMI UKŁADU POKARMOWEGO

Aby zapobiec zakażeniom różnymi pasożytami przewodu pokarmowego, należy przestrzegać następujących zasad:
– dokładnie myć ręce – szczególnie:
      – przed jedzeniem
      – przed przygotowywaniem posiłków
      – po wyjściu z ubikacji
      – po zabawie z psem lub kotem
      – po zabawie w piaskownicy
      – po pracy w ogrodzie
– obcinać krótko paznokcie,
– nie używać wspólnych ręczników,
– często zmieniać bieliznę osobistą i pościelową,
– utrzymywać w czystości łazienki, ubikacje, a także kuchnie i inne pomieszczenia związane z przygotowywaniem posiłków,
– tępić owady i gryzonie przenoszące jaja i cysty pasożytów,
– dokładnie myć warzywa i owoce, szczególnie spożywane w stanie surowym,
– płukać owoce leśne i grzyby,
– nie jeść surowego lub niedogotowanego mięsa,
– jeśli karmi się psy odpadkami poubojowymi, należy odpadki przedtem ugotować,
– okresowo odrobaczać psy i koty,
– nie nawozić upraw fekaliami ludzkimi,
– okresowo zmieniać piasek w piaskownicach, w których bawią się dzieci – nawet silne mrozy nie niszczą jaj pasożytów!
– zabezpieczać piaskownice siatką, aby uniemożliwić zanieczyszczenie ich odchodami psów i kotów.