Przedmiot działalności

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Śremie zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie z zakresu zdrowia publicznego.
Do podstawowych celów Powiatowej Stacji należą:

1. Zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;
2. Ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych;
3. Kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

Do podstawowych zadań Powiatowej Stacji należą :
1. Wykonywanie czynności kontrolnych;
2. Prowadzenie działalności przeciwepidemicznej;
3. Prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
4. Inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działań w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia;
5. Opracowywanie ocen i analiz epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
6. Opracowywanie ocen i analiz środowiskowych, warunkujących zdrowie ludności;
7. Prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego;
8. Przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
9. Przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
10. Opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
11. Prowadzenie spraw z zakresu statystyki publicznej;
12. Prowadzenie spraw pracowniczych, ekonomiczno-administracyjnych oraz finansowych Powiatowej Stacji;
13. Wykonywanie innych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.

schemat organizacyjny psse srem 2017