Oddziały

ODDZIAŁY

Nowy zakład fryzjerski, kosmetyczny, tatuażu, odnowy biologicznej

Wymagania sanitarno-higieniczne jakie powinny być spełnione przy otwieraniu nowego zakładu usługowego (zakład fryzjerski, kosmetyczny, tatuażu i odnowy biologicznej)
Obecnie brak aktu prawnego, który określałby szczegółowe wymogi dla obiektów świadczących usługi z zakresu fryzjerstwa, kosmetyki, tatuażu i odnowy biologicznej. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (Dz. U. 2004 r. Nr 31, poz. 273) straciło swoją moc prawną. Brak jest również informacji o terminie wprowadzenia w życie nowego rozporządzenia. Istnieje natomiast projekt, który można znaleźć na stronach internetowych.
Rozpoczęcie działalności usługowej w ww. zakresie wiąże się z dostosowaniem lokalu użytkowego do wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422), które określa m.in. wysokość pomieszczeń, oświetlenie, rodzaj wentylacji.
Jeżeli zakład nie będzie zlokalizowany w pomieszczeniach przeznaczonych na działalność usługową, wówczas należy uzyskać zgodę Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na ten cel.
Przed rozpoczęciem działalności opinię sanitarną może wydać właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny na wniosek, zawierający opis świadczonych usług, inwentaryzację pomieszczeń, rysunek techniczny przedmiotowego lokalu i jego dane (powierzchnię, wyposażenie, wysokość, rodzaj wentylacji, oświetlenie, rozwiązania instalacji wodno – kanalizacyjnej, w tym dostęp do wody przeznaczonej do spożycia i jej jakości oraz przewidywaną liczbę pracowników). Rzut i przekrój pomieszczeń powinien być opatrzony legendą oraz nazwą i adresem inwestycji.
Jednak posiadanie opinii sanitarnej nie jest wymogiem prawnym.
Pomieszczenia zakładów, które nie odpowiadają wymogom stawianym w zakresie wysokości pomieszczeń, oświetlenia naturalnego lub są usytuowane w suterenie lub piwnicy, powinny uzyskać akceptację Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (w przypadku braku oświetlenia naturalnego lub obniżenia poziomu podłogi poniżej terenu wymagana jest zgoda Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy).
Narzędzia wielokrotnego użycia wykorzystywane w ww. zakładach powinny być poddawane procesom sterylizacji. Najbardziej skuteczną metodą sterylizacji jest sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu (poprzez autoklawowanie).
Organy kontrolne nie sugerują producentów sterylizatorów. Ich rodzaj oraz wielkość zależy od ilości sterylizowanego sprzętu, dlatego też wybór należy do osoby kupującej i stosującej urządzenie.
Procesy dezynfekcji przeprowadza się środkami biobójczymi zgodnymi z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1926 ze zm.). Na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych znajduje się wykaz produktów biobójczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1866, ze zm.) osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, podlegają obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym, a do takich należą osoby świadczące usługi kosmetyczne i fryzjerskie. Zakres i rodzaj wymaganych badań określa lekarz medycyny pracy.
Wielkopolski Państwowy Inspektor Sanitarny informuje, iż zgodnie z art. 16 ust 1- 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1866, ze zm.) – osoby podejmujące czynności, w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, są obowiązane do wdrożenia i stosowania procedur zapewniających ochroną przed zakażeniami ora chorobami zakaźnymi. Procedury te powinny regulować sposób postępowania przy wykonywaniu czynności, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, zasady stosowania sprzętu poddawanego sterylizacji oraz sposoby przeprowadzenia dezynfekcji skóry i błon śluzowych oraz dekontaminacji pomieszczeń i urządzeń. Na wniosek podmiotu obowiązanego do wdrożenia i stosowania procedur, właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny opiniuje te procedury.
Bezpośredni nadzór nad zakładami świadczącymi usługi fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej sprawuje właściwy terenowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, do którego należy zgłosić fakt rozpoczęcia działalności. Adresy Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa wielkopolskiego znajdują się na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

Stoisko świadczące usługi kosmetyczne w centrach i galeriach handlowych

Wymagania sanitarno-higieniczne jakie powinny spełniać osoby świadczące usługi kosmetyczne w centrach i galeriach handlowych.
Prowadzenie stoiska świadczącego usługi kosmetyczne np. z zakresu pielęgnacji dłoni działającego w centrach i galeriach handlowych wiąże się z brakiem możliwości korzystania z bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz niedostatecznego oświetlenia miejsca pracy. Ograniczony dostęp do wody może powodować niedokładne mycie stosowanych narzędzi. Poza wymienionymi czynnikami praca w omawianych warunkach wiąże się ze zwiększonym ruchem powietrza w ciągu komunikacyjnym, co w konsekwencji może powodować występowanie zwiększonej flory bakteryjnej.
Przeprowadzanie zabiegów manicure, w których może dochodzić do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, bez zachowania odpowiedniego reżimu sanitarnego związane jest z ryzykiem przenoszenia zakażeń, w tym wirusowego zapalenia wątroby typu B (wzw B), wirusowego zapalenia wątroby typu C (wzw C) oraz zakażenie wirusem HIV (do przeniesienia infekcji HBV wystarczy tylko 10 -5 ml zakażonej krwi – ilość niewidoczna gołym okiem).
Wirusowe zapalenie wątroby typu C zostało uznane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za jedno z największych światowych zagrożeń epidemiologicznych. Ze względu na wieloletni bezobjawowy przebieg zakażenia HCV, chorobę określono mianem „wirusowej bomby zegarowej”. HCV jest odpowiedzialny za 40% wszystkich przypadków przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby na świecie. Ogółem szacuje się, że na świecie zakażone może być 3% populacji, a w Polsce ponad 700 tysięcy osób.
W przypadku stosowania narzędzi wielokrotnego użycia takich jak cążki, nożyczki, wymagane jest ich przygotowanie do użycia poprzez poddanie ich procesowi sterylizacji w sterylizatorach (autoklawach).
Procesy dezynfekcji przeprowadza się środkami biobójczymi zgodnymi z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1926 ze zm.). Na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych znajduje się wykaz produktów biobójczych dopuszczonych do obrotu. Należy również ściśle stosować się do zasad zawartych w instrukcji producenta preparatu dezynfekcyjnego.
Należy zwrócić szczególną uwagę na mycie powierzchni i sprzętów nie powodujących naruszenie ciągłości tkanek ludzkich np. pędzelki. Po każdym użyciu powinny być dokładnie umyte i osuszone. Sposób ich przechowywania powinien zapobiegać ponownemu zanieczyszczeniu lub uszkodzeniu.
Podczas świadczenia usług kosmetycznych należy przestrzegać zasad przedstawionych w art. 16 ust 1- 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1866, ze zm.) który mówi, iż osoby inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych podejmujące czynności, w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, a takie czynności mogą być podejmowane przy świadczeniu usług kosmetycznych, są obowiązane do wdrożenia i stosowania procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi (procedury powinny regulować m.in. sposób postępowania przy wykonywaniu czynności, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, zasady stosowania sprzętu poddawanego sterylizacji). Na wniosek podmiotu obowiązanego do wdrożenia i stosowania procedur, właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny opiniuje te procedury.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 5 ww. ustawy osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, podlegają obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym, a do takich należą osoby świadczące usługi kosmetyczne. Zakres i rodzaj wymaganych badań określa lekarz medycyny pracy.
Jakość wody, która wykorzystywana jest podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych, zwłaszcza jakość mikrobiologiczna powinna odpowiadać analogicznym wymaganiom jak woda przeznaczona do spożycia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989). Woda powinna pochodzić ze sprawdzonych źródeł (wodociąg publiczny) oraz powinna być właściwie przechowywana i zabezpieczona przed wtórnym zanieczyszczeniem. Na jakość wody w zbiorniku wpływ ma m.in. stan higieniczny zbiornika, jego czystość czy występowanie osadów.
Całkowita odpowiedzialność za wykonywane zabiegi oraz ich ewentualne konsekwencje spoczywa na osobie świadczącej usługi.

Jak uzyskać odstępstwo od warunków technicznych

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm./, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa higieny pracy /Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm./ i Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą /Dz. U. z 2012r. poz. 739/ Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny może wydać zgodę na warunki higieniczne i zdrowotne w zakresie:
1. Odstępstwa od zagłębienia
– usytuowanie poziomu podłogi pomieszczenia usługowego i produkcyjnego poniżej poziomu terenu przyległego do budynku określa § 73 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm./,
– usytuowanie poziomu podłogi pomieszczeń pracy stałej, w garażu, w suterenie, w myśl § 18 ust. 2, lub w piwnicy definiuje § 18 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 ze zm./,
– usytuowanie poniżej terenu urządzonego przy budynku pomieszczeń, o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, magazynowym i o funkcjach pomocniczych, przeznaczonych na pobyt ludzi określa § 14 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą /Dz. U. z 2012r. poz. 739/
2. Odstępstwo od oświetlenia
– oświetlenie wyłącznie światłem elektrycznym pomieszczeń pracy stałej formułuje § 25 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 ze zm./,
– oświetlenie wyłącznie światłem sztucznym w tym elektrycznym pomieszczeń pracy stałej określa § 58 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm./,
3. Odstępstwa od wysokości
– zaniżoną wysokość pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi wydaje się na podstawie § 72 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm./,
– zaniżoną wysokość pomieszczenia pracy stałej do nie mniejszej niż 2,50 m definiuje § 20 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 ze zm./.
4. Zmniejszenie odległości usytuowania miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe zgodnie z przepisem § 23 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.UZ 2002r. Nr 75, poz.690 ze zm./.
5. Uzgodnienia ekspertyzy technicznej dot. spełnienia wymagań zgodnie z przepisem § 2 ust. 2 i 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm./.

Jak zapobiegać zakażeniom pasożytami układu pokarmowegoAby zapobiec zakażeniom różnymi pasożytami przewodu pokarmowego, należy przestrzegać następujących zasad:
– dokładnie myć ręce – szczególnie:
      – przed jedzeniem
      – przed przygotowywaniem posiłków
      – po wyjściu z ubikacji
      – po zabawie z psem lub kotem
      – po zabawie w piaskownicy
      – po pracy w ogrodzie
– obcinać krótko paznokcie,
– nie używać wspólnych ręczników,
– często zmieniać bieliznę osobistą i pościelową,
– utrzymywać w czystości łazienki, ubikacje, a także kuchnie i inne pomieszczenia związane z przygotowywaniem posiłków,
– tępić owady i gryzonie przenoszące jaja i cysty pasożytów,
– dokładnie myć warzywa i owoce, szczególnie spożywane w stanie surowym,
– płukać owoce leśne i grzyby,
– nie jeść surowego lub niedogotowanego mięsa,
– jeśli karmi się psy odpadkami poubojowymi, należy odpadki przedtem ugotować,
– okresowo odrobaczać psy i koty,
– nie nawozić upraw fekaliami ludzkimi,
– okresowo zmieniać piasek w piaskownicach, w których bawią się dzieci – nawet silne mrozy nie niszczą jaj pasożytów!
– zabezpieczać piaskownice siatką, aby uniemożliwić zanieczyszczenie ich odchodami psów i kotów.

Nowy zakład fryzjerski, kosmetyczny, tatuażu, odnowy biologicznej

Wymagania sanitarno-higieniczne jakie powinny być spełnione przy otwieraniu nowego zakładu usługowego (zakład fryzjerski, kosmetyczny, tatuażu i odnowy biologicznej)
Obecnie brak aktu prawnego, który określałby szczegółowe wymogi dla obiektów świadczących usługi z zakresu fryzjerstwa, kosmetyki, tatuażu i odnowy biologicznej. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (Dz. U. 2004 r. Nr 31, poz. 273) straciło swoją moc prawną. Brak jest również informacji o terminie wprowadzenia w życie nowego rozporządzenia. Istnieje natomiast projekt, który można znaleźć na stronach internetowych.
Rozpoczęcie działalności usługowej w ww. zakresie wiąże się z dostosowaniem lokalu użytkowego do wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422), które określa m.in. wysokość pomieszczeń, oświetlenie, rodzaj wentylacji.
Jeżeli zakład nie będzie zlokalizowany w pomieszczeniach przeznaczonych na działalność usługową, wówczas należy uzyskać zgodę Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na ten cel.
Przed rozpoczęciem działalności opinię sanitarną może wydać właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny na wniosek, zawierający opis świadczonych usług, inwentaryzację pomieszczeń, rysunek techniczny przedmiotowego lokalu i jego dane (powierzchnię, wyposażenie, wysokość, rodzaj wentylacji, oświetlenie, rozwiązania instalacji wodno – kanalizacyjnej, w tym dostęp do wody przeznaczonej do spożycia i jej jakości oraz przewidywaną liczbę pracowników). Rzut i przekrój pomieszczeń powinien być opatrzony legendą oraz nazwą i adresem inwestycji.
Jednak posiadanie opinii sanitarnej nie jest wymogiem prawnym.
Pomieszczenia zakładów, które nie odpowiadają wymogom stawianym w zakresie wysokości pomieszczeń, oświetlenia naturalnego lub są usytuowane w suterenie lub piwnicy, powinny uzyskać akceptację Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (w przypadku braku oświetlenia naturalnego lub obniżenia poziomu podłogi poniżej terenu wymagana jest zgoda Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy).
Narzędzia wielokrotnego użycia wykorzystywane w ww. zakładach powinny być poddawane procesom sterylizacji. Najbardziej skuteczną metodą sterylizacji jest sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu (poprzez autoklawowanie).
Organy kontrolne nie sugerują producentów sterylizatorów. Ich rodzaj oraz wielkość zależy od ilości sterylizowanego sprzętu, dlatego też wybór należy do osoby kupującej i stosującej urządzenie.
Procesy dezynfekcji przeprowadza się środkami biobójczymi zgodnymi z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1926 ze zm.). Na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych znajduje się wykaz produktów biobójczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1866, ze zm.) osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, podlegają obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym, a do takich należą osoby świadczące usługi kosmetyczne i fryzjerskie. Zakres i rodzaj wymaganych badań określa lekarz medycyny pracy.
Wielkopolski Państwowy Inspektor Sanitarny informuje, iż zgodnie z art. 16 ust 1- 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1866, ze zm.) – osoby podejmujące czynności, w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, są obowiązane do wdrożenia i stosowania procedur zapewniających ochroną przed zakażeniami ora chorobami zakaźnymi. Procedury te powinny regulować sposób postępowania przy wykonywaniu czynności, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, zasady stosowania sprzętu poddawanego sterylizacji oraz sposoby przeprowadzenia dezynfekcji skóry i błon śluzowych oraz dekontaminacji pomieszczeń i urządzeń. Na wniosek podmiotu obowiązanego do wdrożenia i stosowania procedur, właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny opiniuje te procedury.
Bezpośredni nadzór nad zakładami świadczącymi usługi fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej sprawuje właściwy terenowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, do którego należy zgłosić fakt rozpoczęcia działalności. Adresy Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa wielkopolskiego znajdują się na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

Stoisko świadczące usługi kosmetyczne w centrach i galeriach handlowych

Wymagania sanitarno-higieniczne jakie powinny spełniać osoby świadczące usługi kosmetyczne w centrach i galeriach handlowych.
Prowadzenie stoiska świadczącego usługi kosmetyczne np. z zakresu pielęgnacji dłoni działającego w centrach i galeriach handlowych wiąże się z brakiem możliwości korzystania z bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz niedostatecznego oświetlenia miejsca pracy. Ograniczony dostęp do wody może powodować niedokładne mycie stosowanych narzędzi. Poza wymienionymi czynnikami praca w omawianych warunkach wiąże się ze zwiększonym ruchem powietrza w ciągu komunikacyjnym, co w konsekwencji może powodować występowanie zwiększonej flory bakteryjnej.
Przeprowadzanie zabiegów manicure, w których może dochodzić do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, bez zachowania odpowiedniego reżimu sanitarnego związane jest z ryzykiem przenoszenia zakażeń, w tym wirusowego zapalenia wątroby typu B (wzw B), wirusowego zapalenia wątroby typu C (wzw C) oraz zakażenie wirusem HIV (do przeniesienia infekcji HBV wystarczy tylko 10 -5 ml zakażonej krwi – ilość niewidoczna gołym okiem).
Wirusowe zapalenie wątroby typu C zostało uznane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za jedno z największych światowych zagrożeń epidemiologicznych. Ze względu na wieloletni bezobjawowy przebieg zakażenia HCV, chorobę określono mianem „wirusowej bomby zegarowej”. HCV jest odpowiedzialny za 40% wszystkich przypadków przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby na świecie. Ogółem szacuje się, że na świecie zakażone może być 3% populacji, a w Polsce ponad 700 tysięcy osób.
W przypadku stosowania narzędzi wielokrotnego użycia takich jak cążki, nożyczki, wymagane jest ich przygotowanie do użycia poprzez poddanie ich procesowi sterylizacji w sterylizatorach (autoklawach).
Procesy dezynfekcji przeprowadza się środkami biobójczymi zgodnymi z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1926 ze zm.). Na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych znajduje się wykaz produktów biobójczych dopuszczonych do obrotu. Należy również ściśle stosować się do zasad zawartych w instrukcji producenta preparatu dezynfekcyjnego.
Należy zwrócić szczególną uwagę na mycie powierzchni i sprzętów nie powodujących naruszenie ciągłości tkanek ludzkich np. pędzelki. Po każdym użyciu powinny być dokładnie umyte i osuszone. Sposób ich przechowywania powinien zapobiegać ponownemu zanieczyszczeniu lub uszkodzeniu.
Podczas świadczenia usług kosmetycznych należy przestrzegać zasad przedstawionych w art. 16 ust 1- 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1866, ze zm.) który mówi, iż osoby inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych podejmujące czynności, w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, a takie czynności mogą być podejmowane przy świadczeniu usług kosmetycznych, są obowiązane do wdrożenia i stosowania procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi (procedury powinny regulować m.in. sposób postępowania przy wykonywaniu czynności, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, zasady stosowania sprzętu poddawanego sterylizacji). Na wniosek podmiotu obowiązanego do wdrożenia i stosowania procedur, właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny opiniuje te procedury.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 5 ww. ustawy osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, podlegają obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym, a do takich należą osoby świadczące usługi kosmetyczne. Zakres i rodzaj wymaganych badań określa lekarz medycyny pracy.
Jakość wody, która wykorzystywana jest podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych, zwłaszcza jakość mikrobiologiczna powinna odpowiadać analogicznym wymaganiom jak woda przeznaczona do spożycia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989). Woda powinna pochodzić ze sprawdzonych źródeł (wodociąg publiczny) oraz powinna być właściwie przechowywana i zabezpieczona przed wtórnym zanieczyszczeniem. Na jakość wody w zbiorniku wpływ ma m.in. stan higieniczny zbiornika, jego czystość czy występowanie osadów.
Całkowita odpowiedzialność za wykonywane zabiegi oraz ich ewentualne konsekwencje spoczywa na osobie świadczącej usługi.

Jak uzyskać odstępstwo od warunków technicznych

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm./, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa higieny pracy /Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm./ i Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą /Dz. U. z 2012r. poz. 739/ Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny może wydać zgodę na warunki higieniczne i zdrowotne w zakresie:
1. Odstępstwa od zagłębienia
– usytuowanie poziomu podłogi pomieszczenia usługowego i produkcyjnego poniżej poziomu terenu przyległego do budynku określa § 73 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm./,
– usytuowanie poziomu podłogi pomieszczeń pracy stałej, w garażu, w suterenie, w myśl § 18 ust. 2, lub w piwnicy definiuje § 18 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 ze zm./,
– usytuowanie poniżej terenu urządzonego przy budynku pomieszczeń, o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, magazynowym i o funkcjach pomocniczych, przeznaczonych na pobyt ludzi określa § 14 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą /Dz. U. z 2012r. poz. 739/
2. Odstępstwo od oświetlenia
– oświetlenie wyłącznie światłem elektrycznym pomieszczeń pracy stałej formułuje § 25 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 ze zm./,
– oświetlenie wyłącznie światłem sztucznym w tym elektrycznym pomieszczeń pracy stałej określa § 58 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm./,
3. Odstępstwa od wysokości
– zaniżoną wysokość pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi wydaje się na podstawie § 72 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm./,
– zaniżoną wysokość pomieszczenia pracy stałej do nie mniejszej niż 2,50 m definiuje § 20 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 ze zm./.
4. Zmniejszenie odległości usytuowania miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe zgodnie z przepisem § 23 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.UZ 2002r. Nr 75, poz.690 ze zm./.
5. Uzgodnienia ekspertyzy technicznej dot. spełnienia wymagań zgodnie z przepisem § 2 ust. 2 i 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm./.

Jak zapobiegać zakażeniom pasożytami układu pokarmowego

Aby zapobiec zakażeniom różnymi pasożytami przewodu pokarmowego, należy przestrzegać następujących zasad:
– dokładnie myć ręce – szczególnie:
      – przed jedzeniem
      – przed przygotowywaniem posiłków
      – po wyjściu z ubikacji
      – po zabawie z psem lub kotem
      – po zabawie w piaskownicy
      – po pracy w ogrodzie
– obcinać krótko paznokcie,
– nie używać wspólnych ręczników,
– często zmieniać bieliznę osobistą i pościelową,
– utrzymywać w czystości łazienki, ubikacje, a także kuchnie i inne pomieszczenia związane z przygotowywaniem posiłków,
– tępić owady i gryzonie przenoszące jaja i cysty pasożytów,
– dokładnie myć warzywa i owoce, szczególnie spożywane w stanie surowym,
– płukać owoce leśne i grzyby,
– nie jeść surowego lub niedogotowanego mięsa,
– jeśli karmi się psy odpadkami poubojowymi, należy odpadki przedtem ugotować,
– okresowo odrobaczać psy i koty,
– nie nawozić upraw fekaliami ludzkimi,
– okresowo zmieniać piasek w piaskownicach, w których bawią się dzieci – nawet silne mrozy nie niszczą jaj pasożytów!
– zabezpieczać piaskownice siatką, aby uniemożliwić zanieczyszczenie ich odchodami psów i kotów.

Jak zatwierdzić laboratorium z zakresu badania wody przeznaczonej do spożycia

 
Wymagana dokumentacja przy zatwierdzaniu przez Państwową Inspekcję Sanitarną laboratoriów do wykonywania badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w województwie wielkopolskim.
Do wniosku o zatwierdzenie laboratorium przekazanego do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego należy dołączyć następująca dokumentację:
Wymagana dokumentacja przy zatwierdzaniu przez Państwową Inspekcję Sanitarną laboratoriów do wykonywania badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w województwie wielkopolskim.
Do wniosku o zatwierdzenie laboratorium przekazanego do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego należy dołączyć następująca dokumentację:
– Wykaz parametrów i metod badawczych do zatwierdzenia przez PPIS/GPIS   
– Charakterystyka metod badawczych   
– Zestawienia wyników badań biegłości 
– Dokumenty potwierdzające udział laboratorium w badaniach biegłości oraz wyniki uzyskane w tych badaniach od organizatora badań PT
– Wzory sprawozdań z badań wydawanych przez laboratorium
– Wykaz osób autoryzujących sprawozdania z badań 
– Lista pracowników upoważnionych do pobierania próbek wody   

Wykaz  komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

Epidemiologia
Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Epidemiologii należy w szczególności:

 1. nadzorowanie zagadnień związanych z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych, inwazyjnych, zatruć oraz chorób niezakaźnych mogących szerzyć się epidemicznie;
 2. nadzór nad zgłaszalnością chorób zakaźnych i zakażeń;
 3. nadzorowanie zagadnień związanych z zapobieganiem zakażeniom szpitalnym i szerzeniu się czynników alarmowych;
 4. przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych oraz opracowywanie ognisk epidemicznych w przypadku rozpoznania, zgłoszenia zakażenia, zachorowania na chorobę zakaźną lub zgonu z powodu tych chorób lub uzyskania dodatniego wyniku badań
  w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych;
 5. przeprowadzanie czynności przeciwepidemicznych mających charakter konsultacji przy opracowywaniu ognisk zakażeń szpitalnych;
 6. monitorowanie realizacji obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych i dystrybucji preparatów szczepionkowych oraz prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości z zakresu szczepień ochronnych;
 7. prowadzenie działań profilaktycznych i przeciwepidemicznych;
 8. sporządzanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu sanitarnego powiatu śremskiego, zwanego dalej „powiatem”;
 9. sporządzanie raportów i meldunków o zakażeniach, zachorowaniach na choroby zakaźne
  i zatrucia oraz prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości w tym zakresie;
 10. udział w sytuacjach kryzysowych związanych z wystąpieniem masowych zachorowań na choroby zakaźne, chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych oraz
  w przypadku ataku bioterrorystycznego.

Higiena Dzieci i Młodzieży

Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży należy
w szczególności:

 1. nadzór nad przestrzeganiem warunków sanitarno-higienicznych w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, w szkołach wyższych oraz w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży;
 2. dokonywanie oceny higieny procesu nauczania:

        a) ocena higieniczna rozkładu zajęć lekcyjnych,
      b) ocena dostosowania mebli szkolnych do zasad ergonomii;
  3.  nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi w szkolnych         pracowniach chemicznych.

Higiena Komunalna
Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Komunalnej należy w szczególności:

 1. kontrola przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania należytego stanu higienicznego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zakładów, instytucji, środków komunikacji publicznej oraz nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem:
  1. podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
  2. miejsc turystyczno-wypoczynkowych,
 2. nadzór sanitarny nad urządzeniami służącymi do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi wraz z poborem próbek wody według obowiązującej procedury poborowej;
 3. prowadzenie monitoringu kontrolnego i przeglądowego jakości wody przeznaczonej
  do spożycia przez ludzi poprzez:
  1. sporządzanie harmonogramu i planu pobierania próbek wody,
  2. kompletowanie dokumentacji urządzeń wodnych,
  3. sporządzanie raportów i komunikatów,
  4. prowadzenie dokumentacji z zakresu monitoringu,
  5. szacowanie ryzyka zdrowotnego oraz dokonywanie prognoz,
  6. prowadzenie bazy danych Woda-Excel;
 4. wydawanie ocen higienicznych dotyczących materiałów lub wyrobów używanych do uzdatniania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 5. nadzór nad pływalniami, kąpieliskami i miejscami wykorzystywanymi do kąpieli oraz jakością wody w tych obiektach;
 6. konsultacja projektów technologicznych urządzeń wodnych i preparatów do uzdatniania wody;
 7. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz jakości wody w kąpieliskach, miejscach wykorzystywanych do kąpieli oraz na pływalniach,
 8. stanu sanitarnego podmiotów wykonujących działalność leczniczą, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc turystyczno-wypoczynkowych na terenie powiatu;
  1. zatwierdzanie systemu jakości badań laboratoriów zewnętrznych badających próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, na podstawie oceny dokumentacji
   i wyników kontroli;
  2. koordynowanie nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zagadnień: higieny komunalnej, epidemiologii, higieny pracy, higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku;
 9. wydawanie opinii sanitarnych podmiotom na wniosek w zakresie spełnienia wymagań sanitarno-higienicznych i technicznych pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 10. nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących postępowania ze zwłokami, w tym prowadzenie postępowania w sprawie zezwoleń na ekshumację oraz przewóz zwłok          i szczątków;
 11. prowadzenie i aktualizacja systemu monitoringu jakości wody w kąpieliskach, w tym internetowego serwisu kąpieliskowego;
 12. prowadzenie działalności kontrolnej w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy        z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Higiena Pracy
Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Pracy należy w szczególności:

 1. prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz dokumentacji w zakresie chorób zawodowych;
 2. nadzór nad zakładami pracy w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy,
  a w szczególności zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych związanych
  z warunkami pracy;
 3. nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie wprowadzania do obrotu
  i stosowania:
  1. substancji chemicznych i ich mieszanin,
  2. produktów biobójczych i substancji czynnych,
  3. prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3,
  4. środków ochrony roślin,
 4. nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie:
 5. występowania substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych
  o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy,
 6. występowania szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy,
 7. stosowania leków cytostatycznych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 8. usuwania i zabezpieczania wyrobów zawierających azbest,
 9. bezpieczeństwa i higieny pracy w obiektach prowadzących prace z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi w ramach zamkniętego użycia GMO,
 10. klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP);
  1. nadzór nad zagadnieniami związanymi z rejestracją, oceną i udzielaniem zezwoleń
   dla substancji chemicznych (REACH);
  2. udział w opracowywaniu opinii sanitarnych dotyczących rozwiązań projektowych
   w nowopowstałych lub modernizowanych zakładach pracy w zakresie higieny pracy;
  3. prowadzenie postępowania wyjaśniającego w ramach Wspólnotowego Systemu Szybkiego Powiadamiania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do produktów chemicznych;
  4. współpraca z podmiotami gospodarczymi w ramach wdrażania przepisów dotyczących klasyfikacji, oznakowania oraz pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP);
  5. prowadzenie postępowania w przypadku stwierdzenia wytwarzania lub wprowadzania do obrotu środka zastępczego lub nowych substancji psychoaktywnych.

Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku należy w szczególności:

 1. realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia, w tym nadzór nad warunkami produkcji i obrotu oraz bezpieczeństwem zdrowotnym środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków, a także przestrzegania przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych i genetycznie zmodyfikowanej żywności;
 2. przygotowywanie projektów decyzji w sprawie opłat za wykonane czynności zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015 r. poz. 594, z późn. zm.)
 3. sprawdzanie realizacji zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) w obiektach produkcji i obrotu żywnością;
 4. udział w prowadzeniu dochodzeń epidemiologicznych w przypadkach wystąpienia ognisk zatruć pokarmowych;
 5. prowadzenie urzędowych kontroli w zakładach produkcji i obrotu żywności, żywienia, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;
 6. przygotowywanie informacji o stanie sanitarnym zakładów żywnościowo-żywieniowych dla organów administracji rządowej i samorządowej;
 7. sprawowanie nadzoru zapobiegawczego, w tym udział w odbiorach zakładów żywnościowo-żywieniowych oraz produkujących lub wprowadzających do obrotu materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością;
 8. nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących kosmetyków w zakresie warunków produkcji, znakowania oraz posiadanej dokumentacji;
 9. wydawanie świadectw spełnienia wymagań zdrowotnych przez środki spożywcze, materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością przekraczające granicę;
 10. wystawianie świadectw o przydatności do produkcji substancji pomagających
  w przetwarzaniu;
 11. prowadzenie oceny jakości żywienia różnych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego i sporządzanie informacji z tego zakresu dla organów administracji rządowej i samorządowej;
 12. pobór próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków do badań w ramach monitoringu i urzędowej kontroli żywności;
 13. podejmowanie działań w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) oraz Wspólnotowego Systemu Szybkiego Powiadamiania
  o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do kosmetyków;
 14. prowadzenie i uaktualnianie elektronicznej bazy danych dotyczącej zakładów żywnościowo-żywieniowych.

Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

  

Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy w szczególności:

 1. opiniowanie i uzgadnianie w ramach strategicznej oceny oddziaływania na   środowisko dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, obejmujące uzgodnienia dotyczące odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko oraz opiniowanie projektów dokumentów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
 2. opiniowanie w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, obejmujące wydawanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wydanie opinii w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wydanie opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wydanie opinii przed wydaniem postanowienia przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko;
 3. wydawanie opinii w postępowaniach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 4. kontrola obiektów w trakcie ich realizacji w zakresie zgodności z wymogami higienicznymi i zdrowotnymi;
 5. zajmowanie stanowiska w sprawie dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych;
 6. uzgadnianie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów budowlanych oraz dla zmiany ich sposobu użytkowania, pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;
 7. wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i realizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, realizuje wiele różnorodnych zadań zmierzających do ochrony i umacniania zdrowia skierowanych do różnych grup odbiorców: do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ich rodziców i opiekunów, młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ich rodziców i opiekunów oraz ogółu społeczeństwa.
Wszystkie nasze działania mają na celu przekazanie Państwu informacji o tym, jak chronić i umacniać zdrowie swoje i swoich bliskich.
Zachęcamy Państwa do zainteresowania się naszą ofertą: programami edukacyjnymi i akcjami. Jesteśmy dobrym i sprawdzonym partnerem, współpracujemy z jednostkami rządowymi i samorządowymi; starostwami powiatowymi, urzędami miast i gmin, instytutami naukowo-badawczymi: Instytutem Żywności i Żywienia, Instytutem Zdrowia Publicznego oraz Państwowym Zakładem Higieny, których opracowania wykorzystujemy w swoich działaniach.
Spośród wielu różnych i istotnych zagadnień służących ochronie i umacnianiu zdrowia wybraliśmy te, na które naszym zdaniem mamy możliwość osobistego wpływania.
Wynikają one z przyjętej przez Państwo Polskie polityki zdrowotnej zawartej w obowiązujących dokumentach: Narodowym Programie Zdrowia, Programie Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce, Krajowym Programie Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, a dotyczących w szczególności profilaktyki palenia tytoniu, profilaktyki chorób zakaźnych, racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej.
Szczególne znaczenie posiadają wszelkie działania podejmowane na terenie powiatu, ponieważ wynikają z potrzeb społeczeństwa lokalnego, inicjowane przez instytucje i władze lokalne konsolidują społeczeństwo odpowiadając na ich zapotrzebowanie informacyjne i umożliwiając dostęp do badań profilaktycznych – zachęcamy do udziału w akcjach zdrowotnych.
Przede wszystkim od nas i naszych decyzji zależy zdrowie nasze i naszych bliskich.

Wykaz  komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

Epidemiologia
Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Epidemiologii należy w szczególności:

 1. nadzorowanie zagadnień związanych z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych, inwazyjnych, zatruć oraz chorób niezakaźnych mogących szerzyć się epidemicznie;
 2. nadzór nad zgłaszalnością chorób zakaźnych i zakażeń;
 3. nadzorowanie zagadnień związanych z zapobieganiem zakażeniom szpitalnym i szerzeniu się czynników alarmowych;
 4. przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych oraz opracowywanie ognisk epidemicznych w przypadku rozpoznania, zgłoszenia zakażenia, zachorowania na chorobę zakaźną lub zgonu z powodu tych chorób lub uzyskania dodatniego wyniku badań
  w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych;
 5. przeprowadzanie czynności przeciwepidemicznych mających charakter konsultacji przy opracowywaniu ognisk zakażeń szpitalnych;
 6. monitorowanie realizacji obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych i dystrybucji preparatów szczepionkowych oraz prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości z zakresu szczepień ochronnych;
 7. prowadzenie działań profilaktycznych i przeciwepidemicznych;
 8. sporządzanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu sanitarnego powiatu śremskiego, zwanego dalej „powiatem”;
 9. sporządzanie raportów i meldunków o zakażeniach, zachorowaniach na choroby zakaźne
  i zatrucia oraz prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości w tym zakresie;
 10. udział w sytuacjach kryzysowych związanych z wystąpieniem masowych zachorowań na choroby zakaźne, chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych oraz
  w przypadku ataku bioterrorystycznego.

Higiena Dzieci i Młodzieży

Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży należy
w szczególności:

 1. nadzór nad przestrzeganiem warunków sanitarno-higienicznych w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, w szkołach wyższych oraz w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży;
 2. dokonywanie oceny higieny procesu nauczania:

        a) ocena higieniczna rozkładu zajęć lekcyjnych,
      b) ocena dostosowania mebli szkolnych do zasad ergonomii;
  3.  nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi w szkolnych         pracowniach chemicznych.

Higiena Komunalna
Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Komunalnej należy w szczególności:

 1. kontrola przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania należytego stanu higienicznego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zakładów, instytucji, środków komunikacji publicznej oraz nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem:
  1. podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
  2. miejsc turystyczno-wypoczynkowych,
 2. nadzór sanitarny nad urządzeniami służącymi do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi wraz z poborem próbek wody według obowiązującej procedury poborowej;
 3. prowadzenie monitoringu kontrolnego i przeglądowego jakości wody przeznaczonej
  do spożycia przez ludzi poprzez:
  1. sporządzanie harmonogramu i planu pobierania próbek wody,
  2. kompletowanie dokumentacji urządzeń wodnych,
  3. sporządzanie raportów i komunikatów,
  4. prowadzenie dokumentacji z zakresu monitoringu,
  5. szacowanie ryzyka zdrowotnego oraz dokonywanie prognoz,
  6. prowadzenie bazy danych Woda-Excel;
 4. wydawanie ocen higienicznych dotyczących materiałów lub wyrobów używanych do uzdatniania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 5. nadzór nad pływalniami, kąpieliskami i miejscami wykorzystywanymi do kąpieli oraz jakością wody w tych obiektach;
 6. konsultacja projektów technologicznych urządzeń wodnych i preparatów do uzdatniania wody;
 7. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz jakości wody w kąpieliskach, miejscach wykorzystywanych do kąpieli oraz na pływalniach,
 8. stanu sanitarnego podmiotów wykonujących działalność leczniczą, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc turystyczno-wypoczynkowych na terenie powiatu;
  1. zatwierdzanie systemu jakości badań laboratoriów zewnętrznych badających próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, na podstawie oceny dokumentacji
   i wyników kontroli;
  2. koordynowanie nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zagadnień: higieny komunalnej, epidemiologii, higieny pracy, higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku;
 9. wydawanie opinii sanitarnych podmiotom na wniosek w zakresie spełnienia wymagań sanitarno-higienicznych i technicznych pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 10. nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących postępowania ze zwłokami, w tym prowadzenie postępowania w sprawie zezwoleń na ekshumację oraz przewóz zwłok          i szczątków;
 11. prowadzenie i aktualizacja systemu monitoringu jakości wody w kąpieliskach, w tym internetowego serwisu kąpieliskowego;
 12. prowadzenie działalności kontrolnej w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy        z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Higiena Pracy
Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Pracy należy w szczególności:

 1. prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz dokumentacji w zakresie chorób zawodowych;
 2. nadzór nad zakładami pracy w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy,
  a w szczególności zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych związanych
  z warunkami pracy;
 3. nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie wprowadzania do obrotu
  i stosowania:
  1. substancji chemicznych i ich mieszanin,
  2. produktów biobójczych i substancji czynnych,
  3. prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3,
  4. środków ochrony roślin,
 4. nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie:
 5. występowania substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych
  o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy,
 6. występowania szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy,
 7. stosowania leków cytostatycznych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 8. usuwania i zabezpieczania wyrobów zawierających azbest,
 9. bezpieczeństwa i higieny pracy w obiektach prowadzących prace z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi w ramach zamkniętego użycia GMO,
 10. klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP);
  1. nadzór nad zagadnieniami związanymi z rejestracją, oceną i udzielaniem zezwoleń
   dla substancji chemicznych (REACH);
  2. udział w opracowywaniu opinii sanitarnych dotyczących rozwiązań projektowych
   w nowopowstałych lub modernizowanych zakładach pracy w zakresie higieny pracy;
  3. prowadzenie postępowania wyjaśniającego w ramach Wspólnotowego Systemu Szybkiego Powiadamiania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do produktów chemicznych;
  4. współpraca z podmiotami gospodarczymi w ramach wdrażania przepisów dotyczących klasyfikacji, oznakowania oraz pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP);
  5. prowadzenie postępowania w przypadku stwierdzenia wytwarzania lub wprowadzania do obrotu środka zastępczego lub nowych substancji psychoaktywnych.

Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku należy w szczególności:

 1. realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia, w tym nadzór nad warunkami produkcji i obrotu oraz bezpieczeństwem zdrowotnym środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków, a także przestrzegania przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych i genetycznie zmodyfikowanej żywności;
 2. przygotowywanie projektów decyzji w sprawie opłat za wykonane czynności zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015 r. poz. 594, z późn. zm.)
 3. sprawdzanie realizacji zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) w obiektach produkcji i obrotu żywnością;
 4. udział w prowadzeniu dochodzeń epidemiologicznych w przypadkach wystąpienia ognisk zatruć pokarmowych;
 5. prowadzenie urzędowych kontroli w zakładach produkcji i obrotu żywności, żywienia, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;
 6. przygotowywanie informacji o stanie sanitarnym zakładów żywnościowo-żywieniowych dla organów administracji rządowej i samorządowej;
 7. sprawowanie nadzoru zapobiegawczego, w tym udział w odbiorach zakładów żywnościowo-żywieniowych oraz produkujących lub wprowadzających do obrotu materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością;
 8. nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących kosmetyków w zakresie warunków produkcji, znakowania oraz posiadanej dokumentacji;
 9. wydawanie świadectw spełnienia wymagań zdrowotnych przez środki spożywcze, materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością przekraczające granicę;
 10. wystawianie świadectw o przydatności do produkcji substancji pomagających
  w przetwarzaniu;
 11. prowadzenie oceny jakości żywienia różnych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego i sporządzanie informacji z tego zakresu dla organów administracji rządowej i samorządowej;
 12. pobór próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków do badań w ramach monitoringu i urzędowej kontroli żywności;
 13. podejmowanie działań w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) oraz Wspólnotowego Systemu Szybkiego Powiadamiania
  o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do kosmetyków;
 14. prowadzenie i uaktualnianie elektronicznej bazy danych dotyczącej zakładów żywnościowo-żywieniowych.

Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

  

Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy w szczególności:

 1. opiniowanie i uzgadnianie w ramach strategicznej oceny oddziaływania na   środowisko dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, obejmujące uzgodnienia dotyczące odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko oraz opiniowanie projektów dokumentów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
 2. opiniowanie w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, obejmujące wydawanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wydanie opinii w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wydanie opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wydanie opinii przed wydaniem postanowienia przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko;
 3. wydawanie opinii w postępowaniach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 4. kontrola obiektów w trakcie ich realizacji w zakresie zgodności z wymogami higienicznymi i zdrowotnymi;
 5. zajmowanie stanowiska w sprawie dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych;
 6. uzgadnianie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów budowlanych oraz dla zmiany ich sposobu użytkowania, pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;
 7. wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i realizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, realizuje wiele różnorodnych zadań zmierzających do ochrony i umacniania zdrowia skierowanych do różnych grup odbiorców: do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ich rodziców i opiekunów, młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ich rodziców i opiekunów oraz ogółu społeczeństwa.
Wszystkie nasze działania mają na celu przekazanie Państwu informacji o tym, jak chronić i umacniać zdrowie swoje i swoich bliskich.
Zachęcamy Państwa do zainteresowania się naszą ofertą: programami edukacyjnymi i akcjami. Jesteśmy dobrym i sprawdzonym partnerem, współpracujemy z jednostkami rządowymi i samorządowymi; starostwami powiatowymi, urzędami miast i gmin, instytutami naukowo-badawczymi: Instytutem Żywności i Żywienia, Instytutem Zdrowia Publicznego oraz Państwowym Zakładem Higieny, których opracowania wykorzystujemy w swoich działaniach.
Spośród wielu różnych i istotnych zagadnień służących ochronie i umacnianiu zdrowia wybraliśmy te, na które naszym zdaniem mamy możliwość osobistego wpływania.
Wynikają one z przyjętej przez Państwo Polskie polityki zdrowotnej zawartej w obowiązujących dokumentach: Narodowym Programie Zdrowia, Programie Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce, Krajowym Programie Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, a dotyczących w szczególności profilaktyki palenia tytoniu, profilaktyki chorób zakaźnych, racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej.
Szczególne znaczenie posiadają wszelkie działania podejmowane na terenie powiatu, ponieważ wynikają z potrzeb społeczeństwa lokalnego, inicjowane przez instytucje i władze lokalne konsolidują społeczeństwo odpowiadając na ich zapotrzebowanie informacyjne i umożliwiając dostęp do badań profilaktycznych – zachęcamy do udziału w akcjach zdrowotnych.
Przede wszystkim od nas i naszych decyzji zależy zdrowie nasze i naszych bliskich.